AIRGONOMICS

Inspirerad av studier om ergonomi, hänvisar det nyligen myntade uttrycket Air-gonomics till att maximera fördelarna med ren luft för att skydda människors hälsa, välbefinnande och produktivitet.

Chefer är ansvariga för arbetsmiljön, för att hålla människor säkra, friska och produktiva. Med ergonomiska metoder som att använda väldesignad utrustning eller bra hållning för att minska stress och förbättra produktiviteten, bidrar Airgonomics också till hälsa och välbefinnande. Luftkvaliteten är ofta abstrakt eller förbisedd eftersom vi inte kan se luft, bra airgonomiska metoder bör därför tillämpas för att maximera hälsofördelarna.

Vi strävar efter att Airgonomics ska bli lika allmänt accepterat som en del av normala operativa rutiner för att säkerställa att varje arbetsplats ger de bästa arbetsvillkoren för de anställda samtidigt som det gör det möjligt för organisationer att uppfylla sina affärs- och CSR-mål (Corporate Social Responsibility).

Hälsosam och ren inomhusluft är inte bara bra för de anställda utan en viktig dimension av hållbar affärspraxis där alla aspekter beaktas. Det går längre än att bara utvärdera ett företags klimatavtryck. Prioritering av inomhusluftens kvalitet kommer att göra det möjligt för organisationer och deras ledare att ha en holistisk syn på vilken inverkan som inomhusluften (IAQ) har på deras organisation och de anställda.

Om du vill starta samtalet om inomhusluftens kvalitet inom din organisation men inte vet var du ska börja, besök vår ACT-sida för att hitta frågor som kan vägleda ditt samtal med din kollega eller arbetsledare. Vi hjälps åt att göra inomhusluftens kvalitet till en prioritet på din organisation/arbetsplats.

ATT BLI CAO

Det är helt upp till organisationen att avgöra. För företag med stora globala klimatavtryck kan det vara så att en CAO utses per lokal marknad. Det kan också vara så att en CAO utses för hela organisationen med Airgonomics Officers eller Airgonomics Ambassadors utsedda på olika marknader.


Initiativet syftar till att ge utbildningsmöjligheter för så många människor och organisationer som möjligt för att sprida kunskapen om Airgonomics. Hur er organisation vill organisera er, som en del av CAO-satsningen, är helt upp till er för att tillgodose er egen organisations struktur och behov.

För att det ska vara möjligt att få till en förändring behöver en Cheif Airgonomics Officer lägga både tid och resurser på att fullgöra sina skyldigheter. Med detta sagt, kommer titeln sannolikt vara en delad titel med en annan jobbtitel, dvs en frivillig kontorsroll på samma sätt som organisationens utsedda brandskyddschef.

Camfils egen CAO är till exempel också VD för global försäljning och marknadsföring. Med över 17 års erfarenhet av att svara på kundernas behov och ge konsultation för att uppnå bästa inomhusluftkvalitet, är vår CAO mycket medveten om de luckor som finns bland företag och organisationer när det gäller inomhusluft. Därför blev han inspirerad att kliva in i denna roll.

Vi bär ofta många hattar på jobbet – på samma sätt kan rollen som CAO göra det, oavsett om det är någon från HR-avdelningen, serviceavdelningen eller VDn själv som antar rollen. 

Vi förväntar oss också att tiden som ägnas åt att fullgöra ansvaret för en CAO kommer att skilja sig mellan organisationer beroende på deras behov och beroende på företagets storlek.

 Gå med i vår CAO group on LinkedIn för att få veta mer.

Vi har ett dedikerat CAO-utbildningsprogram för dem som är intresserade av att bli sin organisations Chief Airgonomics Officer. Klicka här för att ta reda på mer om utbildningsprogrammet och lära dig hur du eller din kollega kan gå med.

Om du är intresserad av initiativet kan du också gå med i Airgonomics Network on LinkedIn. Genom att gå med kommer du att få information om vad som är nytt med CAO-initiativet, uppdateringar om nya utnämningar och partnerskap, kommande utbildningar, poddar och spännande aktiviteter.

Understanding indoor air quality can be complex. We can feel the air - it’s warm, cold or humid. We have a sense of being tired if the CO2 level is not correct, and we can get stiff necks when there is a draft or wind. But we cannot see the air or if it contains unwanted or harmful particles. 

As part of the CAO initiative we will provide trainings to educate on the topic of indoor air quality. We will also provide podcast conversations and material to start the discussion with the Management teams in your organisations to raise the awareness. If we all talk about this, we can together start a movement in our organisation and elsewhere globally!   

 

Att förstå inomhusluftens kvalitet kan vara komplicerat. Vi kan känna luften - den är varm, kall eller fuktig. Om CO2-nivån inte stämmer får vi en känsla av trötthet och vi kan bli stela i nacken när det är drag eller blåsigt. Men vi kan inte se luften eller om den innehåller oönskade eller skadliga partiklar.

Som en del av CAO-initiativet kommer vi att tillhandahålla utbildningar för att utbilda i ämnet inomhusluftkvalitet. Vi kommer också att tillhandahålla poddcasts och material för att starta diskussionen med ledningsgrupperna i era organisationer för att öka medvetenheten. Om vi alla pratar om detta kan vi tillsammans se till att ren luft hamnar på agendan, i vår egen organisation och i andra organisationer globalt.

Som "voice of clean air" kommer Chief Airgonomics Officer att vara ansvarig för att förespråka och säkerställa ren luft på arbetsplatsen. Detta görs genom att sätta in nödvändiga åtgärder, svara på anställdas frågor om inomhusluftkvaliteten, stödja HR-avdelningen samt, kontors- och/eller anläggningschefernas arbete. Cheif Airgonomics Officeren kommer också att vara en förespråkare för säkra och hälsosamma arbetsmiljöer.

FÖRDELAR

Facilities & operations roles seek to keep people safe, healthy and comfortable at work. The Chief Airgonomics officer can support the work of these roles by further reinforcing their priorities of ensuring functionality, comfort, safety and efficiency of their organisations by improving and prioritising indoor air quality at offices and production sites.

Chief Airgonomics Officer (CAO) kommer att vara ditt stöd i att förespråka en produktiv, hållbar och effektiv arbetsmiljö. Att förbättra din inomhusluftkvalitet (IAQ) kan ge positiva affärseffekter genom att:

 • Bättre skydd för anställdas säkerhet, välbefinnande och tillfredsställelse och minskar därmed sjukdagarna tack vare förbättrad inomhusmiljö och ökad produktivitet och effektivitet
 • Förbättra effektiviteten av kontorsinfrastruktur och underhåll (inklusive energianvändning)
 • Stödja dina affärsmål genom lämpliga och hållbara lösningar (t.ex. genom att minska energikostnaderna) 
 

En av fördelarna med att ha en CAO på plats i organisationen är att denne värnar om de anställdas hälsa. Med tanke på effekterna av luftföroreningar kommer den första prioriteringen för en CAO att vara att skydda hälsan och välbefinnandet för de anställda på arbetsplatsen, oavsett om de befinner sig i en produktionsmiljö, en kontorslokal eller ett forskningslabb. En arbetsplats ska inte innebära några hälsorisker för de anställda. Även om detta är allmänt accepterat, kan det inte förverkligas utan att säkerställa tillgång till ren inomhusluft.

Att säkerställa ren inomhusluft vid produktions- eller forskningsanläggningar kommer dessutom att möjliggöra färre driftsstopp så potentialen ur en affärssynpunkt är enorm.

HR-teamen kommer också att få bättre stöd för att säkerställa förbättrade hälsa och välbefinnande för de anställda vilket kan särskilja företaget som arbetsgivare. Medarbetarna kommer också att känna sig trygga med att veta exakt vem de ska vända sig till när de har frågor om kvalitet på inomhusluften på arbetsplatsen.

En undersökning från 2022 visade att mer än 6 av 10 säger att de kommer att sluta sin nuvarande position om deras arbetsgivare inte vidtar åtgärder för att skapa en hälsosammare inomhusmiljö. Som en nyckelfaktor för anställdas hälsa och välbefinnande är det avgörande för organisationer att förbättra inomhusluftens kvalitet (IAQ) för att:o:

 • Minska antalet sjudagar 
 • Behålla och attrahera personer med rätt kompetens
 • Skapa en produktiv och inspirerande miljö med fokus på välmående
 • Se till att anställda känner sig bekväma och trygga när de återvänder till kontoret efter pandemin 

Chief Airgonomics Officers kommer att hjälpa till att stödja målen för HR-teamen genom att hjälpa organisationer att ta ansvar över IAQ genom kvalificerade och utbildade individer som kan få till stånd en förändring.

 

GEMENSKAPEN

Absolut! Du kan delta på olika sätt. Ett sätt är att gå med i Airgonomics Network på LinkedIn .Som medlem kommer du att kunna dela med dig av dina kunskaper, insikter och åsikter om Airgonomi, hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Du kommer även kunna delta i samtal med andra likasinnade. 

Ett annat sätt är att ltssna på podcastar och utbildningar som kommer att organiseras kring specifika ämnen relaterade till luftkvalitet, hållbarhet eller hälsofrågor på arbetsplatsen. Dessa leds av Camfils interna experter och tredjepartsexpterter. Dessa är inte vara för CAOs, de är även för alla som är intresserade av att lära sig mer om dessa ämnen. Du hittar mer information under Lära

Om du är expert inom ämnena hållbarhet, hälsa och välbefinnande på din arbetsplats ska du inte tveka att höra av dig till oss på Camfil för att se hur du kan bli involverad i initiativet och dela med dig av din expertis. 

 

Du kan gå med i Airgonomics nätverk på LinkedIn för att få regelbundna uppdateringar om:

 • initiativet och dess framsteg
 • andra deltagande organisationers framsteg i deras rena luftresa
 • kommande event och utbildningstillfällen
 • senaste nyheterna om luftkvalitet, hållbarhet, hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. 
 

INITIATIV OCH SYFTE

Kvaliteten på inomhusluften (IAQ) har en direkt inverkan på vår hälsa, produktivitet och välbefinnande - den bör inte falla mellan stolarna utan att någon tar ansvar för den. Att utse en CAO kommer att säkerställa att en organisation har en kvalificerad person på plats som tar ansvar över IAQ och har befogenhet att få till stånd en förändring. 

 

Further, with a CAO, employees will know exactly who to turn to when they have questions or concerns over their workplace’s indoor air while business leaders will have a point of contact to help deliver on the benefits of air quality within their roles. It is a concrete solution to an invisible problem. 

 

CAO-initiativet kommer att vara ett fortlöpande initiativ, precis som ett kontinuerligt arbete måste göras för att skapa säkra och hälsosamma arbetsmiljöer och uppfylla andra ambitiösa CSR-mål. Vår förhoppning är att det i slutet av första året med det här initiativet ska finnas ett nätverk av CAOs över hela världen. 

I. Öka medvetenheten om vikten av god inomhusluftkvalitet för människors hälsa, produktivitet, välbefinnande och miljön. Vi kan inte se luft men på alla påverkas av den.

II. Uppmana arbetsplatser och organisationer att ta 100% ansvar över inomhusluften genom att utse sin egen Chief Airgonomics Officer (CAO).

III. Starta ett initiativ för att upprätthålla en global rörelse för ren luft till nytta för människor, organisationer och miljön.

IV. Skapa en gemenskap där organisationer och individer kan dela kunskap och bäst praxis gällande ren luft på arbetsplatsen.

Det finns någon som är ansvarig för nästan alla aspekter av en organisation. Men, det finns dock ett stort gap när det gäller att ta ansvar för arbetsplatsens inomhusluft trots dess direkta inverkan på vår hälsa, produktivitet och välbefinnande. 

CAO-initiativet möter upp mot det här gapet för att öka medvetenheten och vikten av god kvalitet på inomhusluften (IAQ) genom att bjuda in organisationer att agera och utse sina egna Cheif Airgonomics Officers (CAOs) - personer utsedda för att vara 100% ansvariga för IAQ på deras respektive arbetsplats. 

Alla intresserade organisationer kan engegera sig och de individer som är villiga att bli CAOs kommer att erbjudas ett utbildningsprogram för att bli certifierad CAO och därigenom ha rätt att vidta åtgärder. Initiativet syftar också till att bygga en gemenskap organisationer och individer emellan, där bäst praxis och kunskap om inomhusluft kan utbytas. Gå med i Airgonomics Network påLinkedIn för att bli en del av Airgonomics communityt.  

 

Camfil är världsledande inom luftfiltrering och grundades för 60 år sedan i Sverige med mottot ”Alla ska ha ren luft”. Företaget har gjort det till sin uppgift att utbilda människor och organisationer om behovet och fördelarna med ren och hälsosam inomhusluft.

Med CAO-initiativet hoppas företaget starta en rörelse där proaktiva människor i organisationer över hela världen förstår och driver bättre och hälsosammare inomhusluft som en del av deras Corporate Social Responsibility (CSR).

Alla organisationer som prioriterar hälsa, välbefinnande, komfort, säkerhet, produktivitet och effektivitet för sina anställda och dess verksamhet bör gå med i initiativet Chief Airgonomics Officer (CAO).

Individer som är experter inom områden som luftkvalitet, hållbarhet, hälsa och välbefinnande bör också överväga att ta del av initiativet genom att gå med i Airgonomics Network. Där kan du dela med dig av din kunskap, dina insikter och åsikter. Du kan också gå med som experter för att leda webbseminarier, vara med i poddar och andra aktiviteter. Hör av dig för att se hur du kan engagera dig i CAO-satsningen som expert!

BAKGRUND

Det finns tre makromiljöfaktorer som får oss att agera:

 • Människor återvänder till sina arbetsplatser efter pandemin med ökad känslighet för inomhusluft och hälsa. Faktum är att en undersökning från 2022 visar att 72% av de kontorsanställda oroar sig för luftkvaliteten i byggnaden som de arbetar i. Vi tillbringar ofta mer än 8 timmar på jobbet - och för det mesta inomhus.
 • Världshälsoorganisationens (WHO) nya Global Air Quality Guidelines (AQGs) som publicerades 2021 visar att de skador som luftföroreningar tillfogar människors hälsa är värre än vad som tidigare antagits. WHO varnar för att överskridandet av dessa nya lägre nivåer är förknippat med "betydande hälsorisker" medan miljontals liv skulle kunna räddas genom att följa riktlinjerna.
 • Behovet av att tackla klimatförändringarna och stödja FN:s hållbara utvecklingsmål genom fler hållbara lösningar har aldrig varit större. Energieffektiviteten har bara blivit mer framträdande på grund av den nuvarande energikrisen.

Initiativet är en naturlig förlängning av Camfils arbete kring att tillhandahålla ren luft-lösningar på ett hållbart sätt. Efter två år av Covid-19-pandemin tar vi med oss många lärdomarna till framtiden. Detta har förstärkt vårt engagemang och vision att säkerställa ren luft överallt. Det är grunden för CAO-initiativet.

De nya WHO Air Quality Guidelines (AQG), som har uppdaterats från 2005 års riktlinjer, är en vändpunkt när det gäller att förstå hur luftföroreningar påverkar människors hälsa. De nya riktlinjerna visar tydliga bevis på de skador som luftföroreningar tillfogar människors hälsa vid ännu lägre koncentrationer än vad som tidigare förståtts. Och som ett resultat har nästan alla AQG-nivåer sänkts för att återspegla den betydande risken som luftföroreningar utgör. 

Vidare visar studien att inomhusluften är lika eller 2-5 gånger mer förorenad än utomhusluften. I vissa fall kan den vara ännu mer förorenad. WHO:s nya AQG-riktlinjer betonar vikten av att göra ren luft tillgänglig överallt. Det är något vi måste agera på redan idag. 

Vi gör det tillsammans, håll dig informerad.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev